Kasteen edellytykset

Uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta. Jos huoltajat eivät yhdessä sovi asiaa, voi lapsen huoltajana toimiva äiti yksin päättää lapsen liittymisestä ev.-lut. kirkkoon vuoden kuluessa lapsen syntymisestä. Lapsi voidaan kastaa evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen vanhemmista (huoltajista) on sen jäsen. 

Kirkon järjestyksen mukaan kirkon jäsenten tulee sopia lapsensa kastamisesta ilman tarpeetonta viivytystä. Kaste toimitetaan normaalisti kahden kuukauden kuluessa syntymästä, sillä silloin on lapsen nimet ja äidinkieli rekisteröitävä väestötietojärjestelmään. 

Kummit
Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Heidän lisäkseen voi kummina olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy meidän kirkkomme toimittaman kasteen. 
Kastetoimituksessa tulee olla läsnä vähintään kaksi kummia tai muuta todistajaa. 

Hätäkaste
Hätäkasteen voi toimittaa kuka tahansa kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa. Lapsi kastetaan vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hätäkaste vahvistetaan myöhemmin. 

Lapsen nimet

Sukunimi 
Mikäli vanhemmilla on yhteinen sukunimi, myös lapsi saa sen sukunimeksi. Mikäli vanhemmilla on eri nimet, voi lapsi saada jommankumman vanhemman sukunimen siten, että samojen vanhempien kaikilla lapsilla tulee olla sama sukunimi. 

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa, täytyy vanhempien hoitaa isyyden vahvistaminen ennen kuin lapsi voidaan kastaa isän sukunimelle. Isyyden tunnustaminen on hyvä hoitaa hyvissä ajoin ennen kastetta, jotta päätös isyyden vahvistamisesta ehditään saada ennen kastetta. Isyyden vahvistamisen hoitaa Tornion kaupungin sosiaalitoimen lastenvalvoja. 

Etunimi 
Nimilain mukaan lapselle saa antaa korkeintaan kolme etunimeä. Nimi ei saa olla sopimaton eikä siitä saa koitua kantajalleen ilmeistä haittaa. Ongelmia voi aiheuttaa, mikäli nimen kirjoitusasu on vaikea tavoittaa äänneasusta. Nimeä valitessa on myös hyvä harkita lapsen mahdollisuuksia hyväksyä oma nimensä. Mikäli olet epävarma voidaanko ehdottamasi nimi hyväksyä, voit tarkistaa osoitteesta http://www.vaestorekisterikeskus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä löytyvän nimipalvelun kautta, onko nimi ollut aiemmin käytössä. Epävarmoissa tapauksissa paikallinen maistraatti (henkikirjoittaja) päättää siitä, voidaanko nimi hyväksyä.