Tietosuoja Tornion seurakunnassa

Tornion seurakunnassa sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018). Tavoitteena tietosuoja-asetuksella on lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus tai yhteystieto ja henkilötietojen käsittelyä on esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, muokkaaminen tai tietojen luovuttaminen. Tornion seurakunnassa henkilötietoja käsitellään pääasiassa lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on pääsääntöisesti seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus, voi rekisteröity olla tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjänä toimivaan Tornion seurakuntaan suostumuksen peruuttamiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. 

 

Rekisteröidyn tietoja ja oikeuksia koskeva pyyntölomake

Voit pyytää tällä lomakkeella Tornion seurakunnalta omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta, oikaisua, täydennystä, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai suostumuksen peruuttamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Voit toimittaa henkilötietoja koskevan tietopyyntölomakkeen Tornion seurakunnan kirkkoherranvirastoon (osoite Kirkkokatu 13, Tornio). Varaudu samalla henkilöllisyytesi ja mahdollisen valtuutuksesi todentamiseen. 

Pyytämäsi tiedot voit noutaa kirkkoherranvirastosta tai ne voidaan toimittaa sinulle kirjattuna kirjeenä. Tietoihin voit tutustua myös kirkkoherranvirastossa. Tietojen pyytäjän henkilöllisyys todennetaan myös tietoja luovutettaessa.
 

Tietojen toimittaminen ja maksut 

Tornion seurakunta toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan joutua jatkamaan enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Tornion seurakunta ilmoittaa rekisteröidylle tällaisesta määräajan jatkamisesta ja viivästymisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos Tornion seurakunta ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syyt ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisteröidyn pyytäessä useampia jäljennöksiä voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 artikloihin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja erityisesti silloin, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
 

Tästä löydät tietosuojaselosteet

Tästä löydät rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Sähköposti: tietosuojavastaava.oulu@evl.fi

Kristiina Harjuautti, p. 050 438 9034
Veijo Koivula, p. 040 574 7138
Pentti Pekkarinen, p. 040 7785362

PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu

Lisätietoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto
http://www.tietosuoja.fi/fi/

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Tietosuojalaki (1050/2018) 

Liikenne- ja viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi