Tornion seurakunnan uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston kokouksen 23.3.2021 päätöksiä

29.3.2021 09.52

1.    Kirkkoneuvosto päätti, että Tornion kirkon ja tapulin katto tervataan yhdellä kertaa kaikki ja hyväksyi Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay:n tarjouksen hintaan 28.000,- (sis. alv).

2.    Kirkkoneuvosto hyväksyi Puulastu Oy:n tarjouksen suorittamaan Tornion kirkon ikkunoiden korjaustyön hintaan 48 236 € (sis. alv).

3.    Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän 58.193,19 € edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Asia etenee valtuustoon.

4.    Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöpäällikkö Petri Buska ottaa yhteyttä kaupungin asiantuntijoihin ja tarvittaessa myös ELY-keskukseen Parasniemen alueen maisemoinnin käynnistämiseksi (aloite).

5.    Kirkkoneuvosto päätti myydä Junnilan pellot Välilahti nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 851-418-28-24) saatujen tarjousten perusteella seuraavasti:
Palsta nro 1, jonka pinta-ala on 1,73 ha, myydään Aleksi Ponkalalle hintaan 7.260 euroa.
Palsta nro 2, jonka pinta-ala on 1,35 ha, myydään Ville Alakuijalalle hintaan 6.000 euroa.
Palsta nro 3, jonka pinta-ala on 2,8 ha, myydään Aulis Kulmunille hintaan 11.300 euroa.
Myynnistä saadut varat lisätään Junnilan testamenttirahastoon.
Asia etenee kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

6.    Tontinmyynti Reijo ja Hilkka Hiltulalle päätettiin laittaa jatkovalmisteluun lisäselvityksiä varten.

7.    Kirkkoneuvosto käsitteli Sijoitus- ja testamenttityöryhmän esityksiä ja päätti seuraavaa:

*    Junnilan rahaston varoista käytetään Antinsaaren päärakennuksen kattoremonttiin 25.000 euroa. 
*    kunnostetaan Kaarle ja Iida Junnilan hautamuistomerkit ja käytetään Junnilan rahaston varoja.
*    tarkistetaan Kalle Arvid Junnilan ja Iina Maria Junnilan ja Helmi ja Yrjö Tikkasen hauta-kivien kunto ja jos on tarvetta, niin kunnostetaan ylläolevien hautojen hautakivet ja käytetään korjaukseen Tikkasen rahaston varoja.
*    koska Tikkasen rahastolle kuuluvaa asunto-osaketta ollaan remontoimassa ja työ tehdään omana työnä. Työntekijöiden palkkakulut ja materiaalihankinnat maksetaan Tikkasen rahastosta.
*    tarkistetaan myös Iisak Perttulan perhehaudan, Elias Konstantin Sahlgrenin perhe-haudan, Konstantin ja Greta Liisa Sahlgrenin sekä Paavo Olof Sahlgrenin perhehaudan hautakivien kunto ja jos on tarvetta, niin kunnostetaan ylläolevien hautojen hauta-kivet ja käytetään korjaukseen Pfalerin rahaston varoja.
*    annetaan Pfalerin rahastosta, työryhmän esityksestä poiketen, enintään 5 000 euroa diakoniatyölle vanhusten virkistystoimintaa varten korona-aikana. Varoilla voidaan hankkia mm. tablettitietokoneita vanhustyön nettikummitoimintaan. Varojen käytöstä tulee toimittaa raportti työryhmälle.
*    tarkistetaan Virranrannan sukuhaudan hautamuistomerkkien kunto ja tarvittaessa kunnostetaan Virranrannan rahaston varoilla.
*    että hankitaan Parasniemen hautausmaan vanhalle osalle penkkejä Virranrannan rahaston varoilla. Selvitetään hautausmaanhoitajilta, että montako penkkiä tarvitaan.

8.    Kirkkoneuvosto päätti, että ylimmän johdon palkantarkastukset 1.5.2021 alkaen toteutetaan suoriutumisen arvioinnin kautta. J/K-palkkatyöryhmä tuo esityksen seuraavaan kokoukseen.

9.    Kirkkoneuvosto päätti myydä aiemman tarjouksen mukaisesti K & I Säily Oy:lle 1.092 m² suuruinen määräala Karungissa sijaitsevasta korttelista 59 tontti nro 4 (os. Fransinkuja 1) hintaan 13,74 €/m². Asia etenee kirkkovaltuuston kautta kapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

10.    Todettiin Arja Kuuren irtisanoutuminen 1.7.2021 alkaen.

11.    Diakonian ja lähetystyön yhdistelmäviran täyttämistä koskien kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:

*    Virka julistetaan haettavaksi.
*    Hakuilmoitus hyväksyttiin. Ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan seurakunnan omilla verkkosivuilla ja lyhennelmä LounaisLappi ja Kotimaa-lehdissä sekä lisäksi kirkon omilla rekrytointisivuilla ja oikotie.fi:ssä.
*    Päätettiin perustaa rekrytointityöryhmä, jonka tehtävänä on valita haastatteluun kutsuttavat, suorittaa haastattelut ja tehdä esitys kirkkoneuvostolle valittavasta.
*    Työryhmään nimettiin:
-    kirkkoherra
-    vastaava diakoniaviranhaltija
-    diakoniatyön pappi
-    lähetystyöstä vastaava pappi
-    kirkkoneuvoston edustajaksi Helena Puontila

12.    Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset voidaan Tornion seurakunnassa pitää sähköisesti, etänä tai hybridikokouksina. Sähköisessä kokouksessa ei kuitenkaan voida päättää asioita, jotka vaativat äänestystä tai joissa käsitellään lain mukaan salassa pidettäviä asioita, ellei sähköisen kokouksen järjestelyitä ole toteutettu sillä tavoin, että äänestyksen laillisuuden edellytykset säilyvät ja salassapitosäännökset pystytään täyttämään. Sähköisen-/etä-/hybridikokouksen pitäminen tulee näkyä kokouskutsussa. Pöytäkirjasta tulee ilmetä, ketkä ovat olleet kokouksessa läsnä fyysisesti, ketkä etänä.

13.    Merkittiin tiedoksi, että Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 25.2.2021 myöntänyt Kirkon ympäristödiplomin Tornion seurakunnalle vuosiksi 2021 – 2025.

14.    Päätettiin tehdä sopimus tietosuojavastaavan palveluista Oulun seurakuntayhtymän kanssa.
 

Siirry lukemaan pöytäkirja kokonaisuudessaan